درخوات همکاری با باربری تهران به یزد

همکاری با کلیه رانندگان سطح شهر تهران و یزد


همکاری با رانندگان وانت نیسان کامیونت کامیون تریلی

درخوات همکاری با باربری تهران یزد کلیه رانندگان وانت نیسان کامیونت کامیون تریلی میتوانند جهت همکاری با ما ، با تلفن دفتر مرکزی 88377414 تماس بگیرند. محدوده فعالیت تهران و یزد میباشد و رانندگان میتوانند به نیمه وقت و تمام وقت فعالیت و همکاری نمایند.
09126107614 - 88205853

شغل رانندگی در تهران و یزد

کار با وانت نیسان کامیونت کامیون تریلی در تهران و یزد